Solidny partner
na każde czasy.
Aktualność "Alimenty, stypendium.. Jak je rozliczyć w deklaracji rocznej?"
Najczęstsze źródło dochodu polskich podatników to oczywiści dochody uzyskane na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pobierania emerytury lub renty. Dochody te zwykle nie przysparzają większych problemów podczas rozliczeń z urzędem skarbowym. Ale jak złożyć deklarację PIT w momencie, gdy posiadamy inne źródło dochodu? Czy jest to konieczne?

Polska ustawa podatkowa dokładnie formułuje listę tzw. "źródeł przychodu", a należą do nich:
 • stosunek służbowy oraz stosunek pracy,
 • praca nakładcza,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • prawa autorskie,
 • renta, emerytura, świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, 
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych
 • odpłatne zbycie.

Podatku nie zapłacimy w przypadku uzyskiwania przychodów wyraźnie zwolnionych od podatku, również dokładnie sklasyfikowanych i opisanych. Wśród nich znajdziemy m. in.:
 • dochód ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej, PSP,
 • dochód uzyskany z dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, 
 • wygrane pieniężne do 760 zł,
 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochody z wynajmu poniżej 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich,
 • dochody z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
 • alimenty:
  • na rzecz dzieci poniżej 25 roku życia, 
  •  na rzecz dzieci, bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
  • na rzecz osób pozostałych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł;
 • dodatek mieszkaniowego.
Stąd też, jeśli nasz dochód nie znajduje się w żadnej z obu tych list, wówczas mamy do czynienia z tzw. "innym źródłem przychodu". Są nimi m.in. stypendia, dopłaty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia wypłacane po śmierci członka OFE. Dochody te zawierane są w deklaracjach PIT-36 i PIT-37, jednakże podatnik zachowuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Źródło: naratunek.org

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-03 » Pozostałe aktualności
Kontakt
Doradca Podatkowy Irena Umecka
ul. Pułaskiego 5A; ul. Poniatowskiego 19
66-530 Drezdenko
tel. 604 982 778
Na skróty
Doradca Podatkowy Irena Umecka
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia